Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems

Authors

Xuan Zhang*, Limei Wang*, Jacob Helwig*, Youzhi Luo*, Cong Fu*, Yaochen Xie*, Meng Liu, Yuchao Lin, Zhao Xu, Keqiang Yan, Keir Adams, Maurice Weiler, Xiner Li, Tianfan Fu, Yucheng Wang, Haiyang Yu, YuQing Xie, Xiang Fu, Alex Strasser, Shenglong Xu, Yi Liu, Yuanqi Du, Alexandra Saxton, Hongyi Ling, Hannah Lawrence, Hannes Stärk, Shurui Gui, Carl Edwards, Nicholas Gao, Adriana Ladera, Tailin Wu, Elyssa F. Hofgard, Aria Mansouri Tehrani, Rui Wang, Ameya Daigavane, Montgomery Bohde, Jerry Kurtin, Qian Huang, Tuong Phung, Minkai Xu, Chaitanya K. Joshi, Simon V. Mathis, Kamyar Azizzadenesheli, Ada Fang, Alán Aspuru-Guzik, Erik Bekkers, Michael Bronstein, Marinka Zitnik, Anima Anandkumar, Stefano Ermon, Pietro Liò, Rose Yu, Stephan Günnemann, Jure Leskovec, Heng Ji, Jimeng Sun, Regina Barzilay, Tommi Jaakkola, Connor W. Coley, Xiaoning Qian, Xiaofeng Qian, Tess Smidt, Shuiwang Ji

Citation:

To cite the survey paper, please use the BibTeX entry provided below. 


@article{zhang2023artificial,

  title={Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems},

  author={Xuan Zhang and Limei Wang and Jacob Helwig and Youzhi Luo and Cong Fu and Yaochen Xie and Meng Liu and Yuchao Lin and Zhao Xu and Keqiang Yan and Keir Adams and Maurice Weiler and Xiner Li and Tianfan Fu and Yucheng Wang and Haiyang Yu and YuQing Xie and Xiang Fu and Alex Strasser and Shenglong Xu and Yi Liu and Yuanqi Du and Alexandra Saxton and Hongyi Ling and Hannah Lawrence and Hannes St{\"a}rk and Shurui Gui and Carl Edwards and Nicholas Gao and Adriana Ladera and Tailin Wu and Elyssa F. Hofgard and Aria Mansouri Tehrani and Rui Wang and Ameya Daigavane and Montgomery Bohde and Jerry Kurtin and Qian Huang and Tuong Phung and Minkai Xu and Chaitanya K. Joshi and Simon V. Mathis and Kamyar Azizzadenesheli and Ada Fang and Al{\'a}n Aspuru-Guzik and Erik Bekkers and Michael Bronstein and Marinka Zitnik and Anima Anandkumar and Stefano Ermon and Pietro Li{\`o} and Rose Yu and Stephan G{\"u}nnemann and Jure Leskovec and Heng Ji and Jimeng Sun and Regina Barzilay and Tommi Jaakkola and Connor W. Coley and Xiaoning Qian and Xiaofeng Qian and Tess Smidt and Shuiwang Ji},

  journal={arXiv preprint arXiv:2307.08423},

  year={2023}

}